הפרשנות לחוק השכירות והשאילה עו"ד אילן שרן

תאריך הוצאה יולי 2016

חוק השכירות והשאילה, התשל"א­1971 זכה לשלל פסיקות המתייחסות ­ בין היתר ­ לחיובי המשכיר, חיובי השוכר, תקופת השכירות ועוד. כפי שנראה בחיבור זה, בחוק השכירות והשאילה מוצאים אנו שלוש קבוצות של מקרים המקשים על השוכר או מונעים ממנו את השימוש במושכר והם: פגמים במושכר עצמו, יהא הגורם להם אשר יהא (סעיף 7 לחוק); הפרעה לשימוש על­ידי המשכיר או מי מטעמו (סעיף 11 לחוק); מקרים בהם אין באפשרות המשכיר למנוע או להקטין את הפגיעה בשימוש במושכר (סעיף 15 לחוק). חיבור זה, ישמש כספר עזר לכל העוסקים בדיני המקרקעין, למשכירים ולשוכרים. החיבור מוגש באופן שתחת כל סעיף בחוק מובאת ההלכה, פסיקת בית­המשפט וההסברים השונים לכל סעיף. מתכונת זו מאפשרת שימוש יעיל ומהיר בכל מקרה בו צד כזה או אחר יזדקק לצורת יישום הוראות החוק. מבין נושאי הספר (חלקי): מהות השכירות; תחולה; פרטים שלא נקבעו בהסכם; תום­לב; המסירה, מועדה ומקומה; אי­התאמה מבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו או מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים; אימתי השוכר לא יהיה זכאי להסתמך על אי­התאמה?; חובת תיקון המושכר תוך זמן סביר לאחר שקיבל דרישה לכך מאת השוכר; העלמה של אי­התאמה או פגם; תרופות בשל אי­תיקון; אימתי יהיה השוכר רשאי לתקן את הפגם ולדרוש מהמשכיר החזרת הוצאותיו הסבירות לרבות הפחתת דמי השכירות?; פגם שאין לדרוש תיקונו; שימוש ללא הפרעה; חובת קבלת המושכר; חובת תשלום דמי השכירות; מועד תשלום דמי השכירות ומקומו; פטור מחובת התשלום; האם ניתן להימנע באופן גורף מתשלום דמי השכירות במקרה של ליקוי?; שימוש במושכר; בדיקת המושכר ותיקונו בידי המשכיר; תחילת השכירות; סיום השכירות; החזרת המושכר; העברת המושכר; העברת השכירות; תרופות כלליות בשל הפרת חוזה; קיזוז; מהות השאילה; סיום השאילה; העברת השאילה; שימוש בלי החזקה;מקום שמדובר בנזקי רטיבות, יש בסיס, בנסיבות מסויימות, לטענה כי מדובר במצב שלא ניתן היה לראות ולדעת עליו טרם שהושכר הנכס, מצב שהתגלה רק בעקבות החורף, אשר החל לאחר תחילת תקופת השכירות; מניעת שימוש בחלק מהמושכר בגין עבודות ההתאמה ותוצאותיהן; אחריותו של השואל היא החמורה ביותר מבין כל סוגי השומרים; סבירות הזמן הינה פונקציה של מהות החיוב בו מדובר ומכלול נסיבות העניין; סיכול מטרת השכירות; תנאי למימושן של התרופות אשר בחוק השכירות והשאילה הוא כי בידי השוכר ראיה ועוד נושאים רבים אחרים. כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ.

גכגכגגככעכעגכ