פסיקת פיצוי מסוג עוגמת נפש בתביעות ליקויי בניה - אילן שרן, עו"ד

יחסי קבלן ורוכש דירה הפכו מזה שנים רבות נושא לשלל פסיקה של בתי-המשפט על כל ערכאותיהם.

סוגיית גובה הפיצוי בשל גילויים של ליקויי בניה מוצתה למעשה על-ידי מומחים, בין אלה שהעדיף בית-המשפט ובין מומחה שמונה על-ידי בית-המשפט.

תחום נזק אחד נותר בעצם רק להערכתו של בית-המשפט בלבד. זהו תחום הערכת הנזק שנגרם לרוכש הדירה בשל עוגמת נפש.

ראש הנזק של "עוגמת נפש" נותר רובו ככולו נתון אך ורק להערכת בית-המשפט ובהיעדר כללים חד-משמעיים לדרך חישובו הציבו בתי-המשפט רק מסגרות כלליות בתוכן יעריך בית-המשפט את גובה הפיצוי לו יהא זכאי רוכש דירה שנתגלו ליקויי בניה בדירתו - גם אם אלה תוקנו בסיכומו של דבר על-ידי הקבלן.

מכאן, נולדה החשיבות של חיבורו של הספר שלפנינו העוסק לא רק בקביעת הכללים בהם ישתמש בית-המשפט בבואו להכריע את הענקת פיצוי בשל עוגמת נפש אלא גם בהבאת דוגמאות מתוך פסקי-הדין על כל ערכאותיהם תוך הדגש של גובה הפיצוי שכל בית-משפט אכן פסק.

חיבור זה נכתב בידי המחבר שמזה שנים רבות אמון על מלאכת המשפט - הלכה למעשה - בתחום זה של נזקים בגין ליקויי בניה. הספר ישמש כלי עזר לכל העוסקים בתחום ליקויי הבניה, עורכי-דין, שופטים ואף מומחים שונים.

 

מבין הנושאים שבספר (חלקי):

 • איתור הנזק והפיצוי;

 • ההבחנה בין הנזק הממוני לנזק הלא ממוני;

 • הגישות השונות הקיימות לבחינת נזק לא ממוני;

 • מבחנים לקביעת ערכו הכספי של הפיצוי;

 • מידת הוודאות והדיוק המתבקשת מהנפגע בהוכחת הנזק והפיצוי;

 • סעיף 13 לחוק החוזים (תרופות) כמכשיר להקלת מלאכת השומה;

 • מטרת מתן הפיצויים לניזוק הינה החזרת המצב לקדמותו, עובר לפגיעה, ואין המדובר בפיצויים עונשיים;

 • שיקולי בית-המשפט בקביעת הפיצוי בגין עוגמת נפש; ייעודו של הנכס;

 • טיב הליקויים;

 • מידת חומרתם של הליקויים;

 • מידת השפעת הליקויים על שגרת חיי המשתמשים בנכס;

 • התנהלות הצדדים עובר להליך המשפטי ובמהלכו;

 • עלות תיקון הליקויים;

 • התנהלות החברה הקבלנית כלפי רוכשי הדירות;

 • נפקות גם לזהות הצדדים לדיון;

 • "רדיפה" אחר הנתבעת לצורך ביצוע התיקונים;

 • "זכותו" של רוכש דירה לקבל את הדירה ללא לקויי בניה ובוודאי שזכותו כי הלקויים יתוקנו ללא צורך בהגשת תביעה;

 • עלות התיקונים;

 • אי-נוחות הנגרמת לדייר;

 • היקף התיקונים;

 • סוג הליקויים בו מדובר; משך הזמן מרגע שנתגלו הליקויים ועד להגשת התביעה ולאחריה;

 • היחס בין הסכום הנדרש לתיקון וסכום הפיצוי;

 • תביעת פיצויים על-ידי נציגות הבית המשותף;

 • משך הזמן בו סובל התובע מן הליקויים; טיב הליקויים והיותו של הנכס דירת מגורים חדשה;

 • התנהלות התובע; נסיבות המצדיקות שלילת פיצוי; פערים בין התביעה לבין חוות-הדעת של המומחה מטעם בית-המשפט;

 • נוכחות הדיירים בדירה בעת ביצוע עבודות התיקון;

 • התערבות בית-משפט שלערעור; שיקולים שלא יילקחו בחשבון בפסיקת פיצוי בגין עוגמת נפש;

 • דירות יד שנייה;

 • "טבלאות" פסיקת הפיצוי בגין עוגמת נפש בעין פסיקת בתי-המשפט;

 • פסיקת פיצויים על הצד ה"נמוך" וה"גבוה" ועוד.

אוצר המשפט / פסיקת פיצוי מסוג עוגמת נפש בתביעות ליקויי בניה - אילן שרן, עו"ד